Podmínky používání

Přečtěte si prosím pečlivě tyto podmínky. Použitím služby Satcon Technology Corporation PV View Plus™ souhlasíte s následujícími podmínkami.

© Satcon Technology Corporation. Všechna práva vyhrazena.

Pokud není uvedeno jinak, držitelem autorských práv na tyto stránky, jejich uspořádání a informace a materiály s nimi související je společnost Satcon Technology Corporation.

Použití informací a materiálů

Informace a materiály uvedené na těchto stránkách – jakož i související podmínky a popisy – se mohou měnit. Společnost Satcon Technology Corporation může mít k tématům uvedeným na těchto stránkách mít patentová práva, ochranné známky, autorská práva nebo jiná práva z duševního vlastnictví. Poskytnutí informací na těchto stránkách vám neposkytuje žádnou licenci na patenty, ochranné známky, autorská práva nebo jiná práva duševního vlastnictví, pokud tomu není v případné písemné licenční smlouvě se Satcon Technology Corporation výslovně uvedeno jinak.

Upozornění na ochranné známky

Satcon Technology Corporation, Satcon a PV View Plus jsou ochranné známky (TM) nebo servisní známky (SM) společnosti Satcon Technology Corporation. Použití výše uvedených známek bez výslovného písemného souhlasu této společnosti je zakázáno. Všechny ostatní uvedené ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. Seznam nemusí být úplný.

Neexistence záruky

Informace a materiály obsažené na těchto stránkách, včetně textu, grafiky, odkazů nebo jiných prvků jsou poskytovány „tak jak jsou“, a jak jsou přístupné. Společnost Satcon Technology Corporation neručí za přesnost, přiměřenost nebo úplnost informací a materiálů a výslovně odmítá odpovědnost za chyby nebo opomenutí v nich. Společnost na tyto s informace a materiály neposkytuje žádné záruky, předpokládané ani vyplývající ze zákona, a to ani záruku neporušení práv a nároků třetích osob, obchodovatelnosti, vhodnosti pro určitý účel a absence počítačových virů.

Omezení odpovědnosti

Společnost v žádném případě neodpovídá za jakékoli škody, přímé nebo nepřímé, zvláštní, nahodilé nebo následné, za ztráty nebo náklady vzniklé v souvislosti s jakýmkoli neplněním, chybou, opomenutím, výpadkem, závadou, zpožděním provozu nebo přenosu, počítačovým virem, selháním systému nebo kabeláže, a to i když budou společnost Satcon Technology Corporation nebo její zástupci upozorněni na možnost takových škod, ztrát nebo výdajů.

Odkazy na externí stránky

Tato webová stránka může obsahovat odkazy na stránky jiných subjektů. Ty jsou poskytovány pro pohodlí uživatele a nejsou pod naší kontrolou. Pokud se rozhodnete takový odkaz využít, společnost neposkytuje žádné záruky, výslovně uvedené ani předpokládané, ohledně obsahu těchto stránek, jejich provozu, naprogramování a realizace transakcí na nich. Společnost nezaručuje, že takové stránky neporušují autorská práva nebo jiné předpisy nebo že neobsahují viry. Společnost odmítá veškerou odpovědnost za vaše využití nebo nemožnosti využití stránek jiných subjektů, využití vašich informací těmito subjekty a bezpečnost informací jim poskytnutých.

Rozhodné právo.

Přístup uživatele ke službě Satcon Technology Corporation PV View Plus a její užívání, jakož i tyto podmínky, se řídí zákony státu New York, USA.